Privacyverklaring

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe Shredder Rent omgaat met uw gegevens. Inzake de (persoons-) gegevensbescherming (General Data protection Regulation GDPR) verklaren wij de regelgeving in ons bedrijfsproces te hebben ingevoerd en wij leveren deze volledig na.

Website

Deze website maakt geen gebruik van cookies. Wij volgen onze website bezoekers niet.
Deze website maakt geen gebruik van een account login voor bezoekers of een webshop.
Deze website beschikt over één of meerdere contactformulieren waar bezoekers hun contactgegevens en hun informatieaanvraag kunnen achterlaten. Aan de hand van het contactformulier worden de mensen door Shredder Rent geïnformeerd over het betreffende onderwerp. Deze informatie wordt niet gebruikt voor marketingdoeleinden omtrent andere producten of andere diensten.

Welke klantgegevens worden door Shredder Rent vastgelegd?
  • » uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
  • » het product waar u interesse in toont
  • » gebruikersvoorkeuren en overige aanvullingen voor de ideale productsamenstelling

Waar gebruikt Shredder Rent deze klantgegevens voor?

Wij gebruiken deze informatie om u het juiste product te adviseren over onze laptop shredder services. Wij versturen u alleen informatie omtrent producten en/of diensten waar u interesse in hebt getoond. Wij sturen u geen advertenties of nieuwsbrieven omtrent overige producten uit ons assortiment.

Beheer van de klantgegevens

Shredder Rent beheert bovenstaand genoemde gegevens. Shredder Rent zal ervoor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik en ongeautoriseerde toegang.

Delen van de klantgegevens

Wij zullen uw gegevens nooit delen met derden of andere belanghebbenden. Wij richten ons zuiver en alleen op het invullen van uw klantbehoefte. Shredder Rent gebruikt uw gegevens niet voor handel in persoonsgegevens.

Vragen

U kunt zich via info@shredderrent.nl contact met ons opnemen voor uw vragen. Shredder Rent neemt uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons.

Verwerkersovereenkomst:

1. Definities
De definities Persoonsgegeven, Verwerking, Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker hebben in deze verwerkersovereenkomst de betekening zoals gedefinieerd in artikel 4 AVG

2. Rolverdeling
Shredder Rent is ten aanzien van de Verwerking van persoonsgegevens die voortvloeit uit de Overeenkomst de Verwerkingsverantwoordelijke. Wederpartij is ten aanzien van deze Verwerking de Verwerker.

3. Verplichte clausules uit de AVG – details verwerking
3.1 De verwerker levert de diensten die door Shredder Rent verzocht zijn om alle aspecten van haar bedrijfsuitoefening mogelijk te maken, om haar onderneming te onderhouden en verder te ontwikkelen, welke diensten verder beschreven zijn in de Overeenkomst. Verwerker verwerkt dan ook de Persoonsgegevens die uit deze dienstverlening voortkomen of hierbij betrokken zijn.
3.2 De aard van de verwerking betreft een elektronische verwerking van persoonsgegevens die zijn opgenomen in een bestand. De duur van de Verwerking staat gelijk aan de duur van de diensten van Verwerker.

4. Verplichte clausules uit de AVG – rechten & plichten
4.1 Verwerker verwerkt de Persoonsgegevens uitsluitend op basis van schriftelijke instructies van de Verwerkingsverantwoordelijke, onder meer met betrekking tot doorgiften van Persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie (zoals blijkt uit de AVG). Tenzij een op de Verwerker van toepassing zijnde Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling hem tot verwerking verplicht.

4.2 De Verwerker waarborgt dat de tot het verwerken van Persoonsgegevens gemachtigde personen zich ertoe hebben verbonden vertrouwelijkheid in acht te nemen. 4.3 De Verwerker neemt alle overeenkomstig artikel 32 AVG vereiste maatregelen
4.4 De verwerker voldoet aan de in leden 2 en 4 van artikel 28 AVG bedoelde voorwaarden voor het in dienst nemen van een andere verwerker
4.5 De Verwerker, rekening houdend met de aard van de Verwerking, verleent de Verwerkingsverantwoordelijke door middel van passende technische en organisatorische maatregelen, voor zover mogelijkbijstand bij het vervullen van dienst plicht om verzoeken om uitoefening van de vastgestelde rechten van de betrokkene te beantwoorden
4.6 De Verwerker, na afloop van de verwerkingsdiensten en naargelang de keuze van de Verwerkersverantwoordelijke, wist alle Persoonsgegevens dan wel bezorgt deze aan de Verwerkingsverantwoordelijke terug. En verwijdert bestaande kopieën.
4.7 De Verwerker stelt de Verwerkingsverantwoordelijke alle informatie ter beschikking die nodig is om de nakoming van de in artikel 28 AVG neergelegde verplichtingen aan te tonen en maakt audits mogelijk door de Verwerkingsverantwoordelijke. De Verwerker stelt de Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk in kennis indien naar zijn mening een instructie inbreuk oplevert op de AVG.

5 Algemene bepalingen Verwerkersovereenkomst
5.1 De Verwerkersovereenkomst treedt in werking na de acceptatie van de samenwerkingsovereenkomst. De Verwerkersovereenkomst is onlosmakelijk verbonden met de samenwerkingsovereenkomst en eindigt als de samenwerking stopt.
5.2 Nederlands recht is exclusief van toepassing op de Verwerkersovereenkomst.